Category 101 câu chuyện tiền bạc

Tiền bạc luôn là đề tài hót hòn họt đối với mình. Nguyên nhân sâu xa mình viết blog cũng từ tiền. Thứ khiến mình thay đổi mindset cũng là từ những người giỏi kiếm tiền. Vậy nên chia sẻ hay hiểu rõ về tiền, kiếm tiền, đọc bài động lực để kiếm tiền, sử dụng tiền đều giúp bạn và cả mình duy trì ngọn lửa của mình với nó.