Category Viết cái mình muốn học

Có đôi khi mình sẽ viết những cái mình muốn học trong cuộc sống, có thể có hoặc không liên quan đến Cuộc sống đại học và phát triển bản thân. Đôi khi mình chỉ đơn giản muốn viết hoy. 🌱❤️