Writer • Tiny Chef • Feminine Energy Nurturer

Allie Tran / Trần Ngọc Hiếu

I powerfully attract what I want. ☆

About me 🙆🏻‍♀️

Allie là một writer GenZ viết về những hành trình của bản thân. 

Mình đang đi học Chef ở Adelaide.

Mình thích nói, nghe, và viết về năng lượng yêu thương